1.       CONSIDERACIONS GENERALS

L’accés a aquesta WEB es troba condicionada a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertències i altres avisos legals continguts en les presents clàusules.

L’accés i posterior utilització de www.calarpellot.cat per part de l’usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. L’usuari declara ésser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se amb la present nota legal o Condicions Generals de navegació. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització de la present pàgina WEB, dels seus serveis i dels continguts de dits serveis són única i exclusivament responsabilitat seva.

L’accés a la web a través de la direcció de URL www.calarpellot.cat té caràcter gratuït pels Usuaris i la seva visualització no requereix de prèvia subscripció o registre. Tot i així, la contractació de productes sí que requereix del Registre de l’usuari a la pàgina web i la prèvia acceptació de les condicions de compra que venen a desenvolupar i complementar les presents Condicions Generals de navegació.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut de la present nota legal o condicions de navegació, haurà d’abandonar aquesta WEB, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.

SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. podrà modificar, en qualsevol moment la configuració de la present website, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos, procurant informar a l’usuari de dit canvi, sempre i quan les circumstàncies ho permetin, a través de la seva publicació a la pàgina web.

 

2.       IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA WEBSITE

Les dades identificatives del responsable de la pàgina www.calarpellot.cat són SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. amb NIF A08612103 i domicili fiscal Ctra. C-16c, POL. IND. LA SERRETA, C/Vallcebre, 1-11 de 08272 Sant Fruitós de Bages i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, fulla 47090, foli 78, tom 4342, Llibre 3675, Secció 2ª.

 

3.       DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

Com a proveïdor del servei, SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. es troba obligada a prestar els serveis ofertats per la present website, a garantitzar eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l’usuari, així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.

En el cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. té el dret de suspendre temporalment i sense cap necessitat de preavís, l’accessibilitat a la present website, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, tot i que sempre que les circumstàncies ho permetin procurarà informar als usuaris.

L’ús que els usuaris puguin realitzar dels serveis i/o dades i/o informació subministrada als mateixos a través de la present website es realitzarà per compte i risc de l’usuari.

SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. no garanteix, directa o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que segons la normativa vigent hagin de ser atorgades o que quedin explícitament descrites en l’acord entre aquesta societat i l’usuari. SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. tampoc garanteix el contingut subministrat, en el seu cas, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per l’ús que els usuaris o qualsevol altre persona facin de la mateixa.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la present website són titularitat de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. i l’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la esmentada societat.

 

4.       DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

En tot moment, l’usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis de la present website d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. o tercers.

En aquest sentit, l’usuari garantitza que les activitats que desenvolupi a través de la present website s’adaptaran a la llei, la moral, l’ordre públic, les bones costums i en cap cas resultaran ofensives pel bon nom i imatge comercial de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A., per altres usuaris de la website o tercers.

L’usuari no realitzarà a través dels serveis que SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. posi a la seva disposició, cap acció que causi dany o alteracions als continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la website, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present website, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris.

La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas de que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per tant, en el cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. es reserva el dret a prohibir-li l’accés a aquesta website.

 

5.       EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DE LA WEBSITE I DELS SEUS SERVEIS

SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. no garanteix la disponibilitat i continuïtat en quan al funcionament de la website o a la informació, contingut, software, materials, o productes inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable.

D’aquesta forma, s’exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la website i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la present website.

En qualsevol cas, SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. realitzarà els seus millors esforços per mantenir la disponibilitat continuada de la present website.

Així mateix, SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l’usuari, d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’usuari registrat en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.

SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari.

Tot i que SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. ha implantat totes aquelles mesures adequades per garantitzar la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garantitza l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts de la present website que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser causats per la presència de virus en els continguts i que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc.

L’usuari accepta que la website ha estat creada i desenvolupada de bona fe per SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. amb informació procedent de fonts internes i externes i ho ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errades . És per això que l’usuari exonera a SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. de qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que la website pogués produir-li durant la seva navegació per la mateixa.

 

6.       DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut de la website pertanyen a SUPERMERCADOS LLOBET, S.A., excepte aquells que siguin d’empreses amb les que SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. hagi firmat el corresponent contracte per la previsió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts de la website (incloent, sense caràcter limitatiu, base de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, frames, banners, software i els seus diferents codis fonts, àudio i vídeo) són propietat de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A., o dels seus proveïdors de continguts, sent en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, no podent ésser objecte de cap modificació posterior, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part dels titulars de dits continguts. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut de la website és propietat exclusiva de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A.

Tot el software utilitzat en l’ús i desenvolupament de la website és propietat de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. o dels seus proveïdors de software i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, ròtols, signes distintius o logos de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. que apareixen a la website, són titularitat de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A., i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareixen en aquesta website poden ser marques registrades dels seus respectius i legítims propietaris.

La disposició i ús de les bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. o dels seus proveïdors que figuren a la website, no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’ús a favor de l’usuari.

L’usuari que accedeixi a aquesta website no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas dels gràfics o dissenys que apareixen en aquesta website la titularitat de les quals siguin empreses col·laboradores de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A., els hi seran d’aplicació, igualment, les presents condicions, excepte pacte en contra.

Queda rotundament prohibida l’alteració d’aquesta website per part de l’usuari i que pugui afectar al seu contingut, com per exemple els vincles o links i similars.

SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. vetllarà per tal de que els continguts d’aquesta website no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que no fomentin la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial pels usuaris.

 

7.       VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

No es podrà establir cap vincle a la website des de qualsevol altre website sense el previ i exprés consentiment del titular de la mateixa. La redifusió de continguts queda prohibida excepte acord entre la website d’origen i la website de destí. Els usuaris o els titulars d’altres websites que pretenguin crear un enllaç de hipertext (d’ara endavant link) a la website hauran d’assegurar i comprometre’s al respecte de les regles de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A.

Dites regles consisteixen en:

·         No establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents a la website de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A.

·         No realitzar juntament amb el link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, la moral o les bones costums.

·         No incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de la direcció URL de la website.

·         No establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i en general puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o imatge de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. o dels seus clients.

En el supòsit de que la present pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres websites o websites no   gestionades per SUPERMERCADOS LLOBET, S.A., aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o websites, ni és responsable del contingut dels mateixos. Els links que aquesta website pugui contenir s’oferiran, únicament, com a referència informativa, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos. La inclusió de vincles o enllaços amb altres websites no implica que SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. promocioni, avali, garantitzi o recomani els continguts de dits portals o llocs web.

En tot cas, SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. s’exonera de tota la responsabilitat en relació amb els serveis prestats per dits tercers enfront a qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació als mateixos.

 

8.       PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. POLÍTICA DE PRIVADESA

La política en matèria de protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. s’amplia a tot el que és relatiu a la recollida i ús da la informació proporcionada a través de la website.

En aquest sentit SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. garanteix que tractarà les dades personals complint amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD), i legislació en matèria de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. A tal efecte, SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.

En compliment al que disposa a la LOPD i RLOPD, sempre que es sol·licitin dades de caràcter personal a un usuari de la website, s’informarà degudament en cada cas com a mínim de la identitat del responsable del tractament, de la finalitat per la que es recullen les dades i els drets que li són aplicables.

En el supòsit de que els usuaris facilitin dades de caràcter personal de terceres persones, informarà a dits tercers del contingut de les dades facilitades, de l’existència i finalitat del fitxer on es tinguin les seves dades, de la possibilitat d’exercir els drets i identificarà a SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. com a responsable del tractament.

Si l’usuari decideix informar, a un tercer, del contingut i existència d’aquesta website, fent ús del servei “recomanar/enviar a un amic” aquest ho haurà d’informar  prèviament  al destinatari i comptar amb el seu consentiment per l’enviament d’informació remesa des d’aquesta website. SUPERMERCADOS LLOBET, S.A. no emmagatzemarà la direcció de contacte d’aquest tercer, simplement, redirigirà el missatge que l’usuari vulgui remetre al destinatari, excepte que aquest últim, decideixi registrar-se voluntàriament a la website.

Tot usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal, trucant al número d’atenció al client 902 278 288, dirigint-se per escrit a SUPERMERCADOS LLOBET, S.A., Ref. LOPD a Ctra. C-16c, POL. IND. LA SERRETA, C/Vallcebre, 1-11 de 08272 Sant Fruitós de Bages.

 

9.       NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de navegació fossin declarades, total o parcialment, nul·les o ineficaces, dita nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tot el demès la resta de les Condicions Generals de navegació.

 

10.   LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals de navegació s’interpretaran i es regiran per la legislació espanyola.

Per qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les presents Condicions Generals de navegació, tant el Client com SUPERMERCADOS LLOBET, S.A., amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció que pogués correspondre’ls, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Manresa.